Kompetenceprofil

Kompetenceprofil

Fonden ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer, som alle skal være myndige, uberygtede og ikke ude af stand til at råde over sit bo. Bestyrelsens medlemmer udpeges på tidspunktet for vedtægtens ikrafttræden af følgende fagområder/brancheorganisationer, som har aktivitet indenfor formålet:

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af rådgiverbranchen, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Foreningen af Rådgivende ingeniører.

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af vindmølleindustrien, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af interesse- og brancheorganisationen Vindmølleindustrien i dag udpeges af medlemsgruppen Industri, global teknologi og produktion i Green Power Denmark.

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af brugerorganisationer, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Danmarks Vindmølleforening i dag udpeges af medlemsgruppen VE-produktion og -udvikling i Green Power Denmark.

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af leverandører indenfor decentrale kraft/varme- og varmeværker, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme.

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af bioenergiindustrien, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Brancheforeningen for Biogas i dag Biogas Danmark.

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af videncentrene, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Aalborg Universitet.

  • 1 medlem samt evt. en suppleant udpeges af solenergiområdet, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Dansk Solvarmeforening i dag Dansk Solcelleforening.

  • 1 medlem samt evt. suppleant udpeges af energiforsynings- og distributionsområdet, ved fondens stiftelse udpeges dette medlem af Dansk Gasteknisk Center.

  • 1 medlem samt evt. suppleant udpeges af de ansatte i EMD International A/S, så længe fonden har bestemmende indflydelse i selskabet.

  • 2 yderligere medlemmer vælges af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt der ikke kan opnås enighed om de to medlemmer som skal vælges af bestyrelsens øvrige medlemmer, vælges disse ud fra stemmeantal, hvor den person med flest stemmer skal udpeges som medlem af bestyrelsen.

De medlemmer, som er udpeget af en fagorganisation, selskab eller lign. sidder i bestyrelsen i en periode på 4 år, idet første udpegelse sker ved Fondens stiftelse og næste udpegelse sker i 2020 ved regnskabsafslutningen for regnskabet for 2019.  De medlemmer, som er valgt af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode således, at der ved hvert års regnskabsafslutning udskiftes, eller genvælges, et af de af bestyrelsen valgte medlemmer. Bestyrelsesmedlemmet fratræder ved udgangen af sin valgperiode, men kan genvælges.

Bestyrelsen skal mindst en gang årligt diskutere, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne varetage de opgaver, som bestyrelsen skal udføre i løbet af året, og herunder vurdere sammensætningen af bestyrelsen.

Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer, som bestyrelsen skal udpege, sker på forslag fra bestyrelsen. Det skal være ressourcepersoner, der via deres personlige og faglige kompetencer tilgodeser behovet for fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet og mangfoldighed i bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skal mindst en gang årligt evaluere bidrag og resultater fra de medlemmer der er på valg, og resultatet af drøftelserne meddeles den udpegende organisation. Bestyrelsen skal desuden mindst en gang årligt evaluere en eventuel direktørs bidrag og resultater.